250 فیلم برتر IMDB | رسانه اینترنتی گرجی سریز


250 فیلم برتر IMDb

رتبه و عنوان امتیاز IMDb میزان آراء
#1 7.0 19,816
#2 5.8 40,610
#3 7.7 197,325
#4 7.5 361
#5 7.5 612
#6 7.6
#7 7.0 508,033
#8 5.9 11,984
#9 7.8
#10 8.0 138,970
#11 7.1 1,239
#12 5.8 2.537
#13 3.5 1,365
CopyRight © 2017 - Design By PonishWeb